مدرسین و مشاورین

محمد منتجب نیا

مدیر شرکت برنامه نویسی
پروفایل

دکتر محمد باقر مرادی

مدرس، مشاور و کوچ
پروفایل

میلاد خانی

مدیر استعدادیابی سازمان مدیریت صنعتی
پروفایل

دکتر محمد رضا ایمانی

مدرس، مشاور و منتور کسب و کار
پروفایل

دکتر صمد باروج

مشاور ،سخنران، مدرس دانشگاه و صنعت
پروفایل

سعید محمدی ارانی

مدیر عامل شرکت دیجی تلنت
پروفایل

فرشاد محقق پور

کوچ رهبری فروش و توسعه کسب و کار
پروفایل

اکرم احمدی

روانشناس و مشاور / ارزیاب کانون های ارزیابی
پروفایل